<expert STEP 4위 단국대학교 김은정>

 

 

 

<expert STEP 3위 서울시립대학교 박성원>

 

 

 

<expert STEP 2위 단국대학교 이경헌>

 

 

 

<expert STEP 1위 충남대학교 강호준>

 

 

 

<expert DC 3위 단국대학교 박건주>

 

 

 

<expert DC 2위 서울시립대학교 황태운>

 

 

 

<expert DC 1위 단국대학교 마정호>

 

 

 

<senior 3위 서울시립대학교 조세형>

 

 

 

<senior 2위 ETRI 양현철>

 

 

 

<senior 1위 서울시립대학교 김상현>